Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewie

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

1. Co to są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Są to dane, które przekazują nam Użytkownicy posiadanej przez nas infrastruktury sportowej, Uczestnicy organizowanych przez nas przedsięwzięć sportowych, Współpracownicy oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych obiektów oraz usług w ramach naszej oferty sportowo-rekreacyjnej, współpracą z nami lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.

3. Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na  ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Waszych danych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, reprezentowany przez Z-cę Dyrektora GOSiR Panią Beatę Czaja-Osiak urzędującego pod adresem 83-140 Gniew, ul. Kusocińskiego 10.
Administrator danych powołał Inspektora Danych Osobowych w osobie: Wiktor WIECZOREK, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres email: kontakt@gosirgniew.pl.
Kontakt w sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych jest również możliwy pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew.

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

- Jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług. Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy -  Art. 6 pkt. 1 lit b RODO. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą.  Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś  lub przekażesz w okresie późniejszym. Podobnie kształtuje się  sytuacja, jeżeli jesteś Użytkownikiem posiadanej przez nas infrastruktury sportowej lub osobą zainteresowaną skorzystaniem z naszych możliwości sprzętowych lub lokalowych. W takich przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś  lub przekażesz w okresie późniejszym.

- Jeżeli jesteś naszym Petentem, Kontrahentem lub Współpracownikiem, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu o zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem  jaki do nas przesłałeś i przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Art. 6 pkt. 1 lit c RODO. Wykonujemy w takim przypadku obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać w związku z pozostającym w zgodzie z literą prawa.

Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych lub piktogramów.

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., i odbywa się zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

6. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. operatorom pocztowym, podmiotom z nami współpracującym. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które im  na takie żądanie zezwala. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych dzięki RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC      

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum, zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne
od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości. Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
- żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
- ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO
- żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
- lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
- przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz usunięcia swoich Twoich danych osobowych z bazy danych uczestników przedsięwzięcia sportowego, którego jesteśmy organizatorem, niezwłocznie usuniemy z bazy takie dane. Jednak jeśli dokonałeś zakupu naszych usług rekreacyjno-sportowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będziemy nadal je posiadać w swojej dokumentacji   finansowo – księgowej i przetwarzać przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu.
Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

10. Jak chronimy Twoje dane ?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków
służbowych.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Druki do pobrania